മൈക്രോവേവ് പാചകം

90 72

പാചകത്തിൽ മറുനാടൻ രീതികൾ പ്രയോഗിച്ച്,കൊതിയൂറുന്ന വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധയാണ് ലില്ലി ബാബു ജോസ്..മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ നിരവധി വിഭവങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഷാജി മാലിപ്പാറ

പാചകത്തിൽ മറുനാടൻ രീതികൾ പ്രയോഗിച്ച്,കൊതിയൂറുന്ന വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധയാണ് ലില്ലി ബാബു ജോസ്..മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ നിരവധി വിഭവങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൈക്രോവേവ് പാചകം”

Vendor Information