നാടോടി വിജ്ഞാനീയം

150 113

സാംസ്‌കാരിക പഠന രംഗത്ത് വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പഠനങ്ങള്‍. ഫോക്‌ലോര്‍ വിജ്ഞാനശാഖയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളും പഠനസമീപനങ്ങളും ലളിതമായും വിശദമായും വിവരിക്കുന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥം. ഫോക്‌ലോര്‍ പഠനത്തിന് ഒരു ആധികാരിക മുഖവുര. പരിഷ്‌കരിച്ച് വിപുലപ്പെടുത്തിയ പതിപ്പ്.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി

സാംസ്‌കാരിക പഠന രംഗത്ത് വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പഠനങ്ങള്‍. ഫോക്‌ലോര്‍ വിജ്ഞാനശാഖയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളും പഠനസമീപനങ്ങളും ലളിതമായും വിശദമായും വിവരിക്കുന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥം. ഫോക്‌ലോര്‍ പഠനത്തിന് ഒരു ആധികാരിക മുഖവുര. പരിഷ്‌കരിച്ച് വിപുലപ്പെടുത്തിയ പതിപ്പ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാടോടി വിജ്ഞാനീയം”

Vendor Information