നാടോടിവർണ്ണലോകം

70 53

ഫ്രെയ്മിട്ട സങ്കുചിത കാഴ്ചകള്‍ക്കപ്പുറത്ത് കുറുപ്പന്മാരും പുള്ളുവരും മണ്ണാന്മാരും ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ സംസ്‌കാരത്തിലെ ചിത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ വര്‍ണ്ണലോകത്തെ ഈ പഠനങ്ങള്‍ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ രാജഗോപാലൻ സി ആർ

ഫ്രെയ്മിട്ട സങ്കുചിത കാഴ്ചകള്‍ക്കപ്പുറത്ത് കുറുപ്പന്മാരും പുള്ളുവരും മണ്ണാന്മാരും ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ സംസ്‌കാരത്തിലെ ചിത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ വര്‍ണ്ണലോകത്തെ ഈ പഠനങ്ങള്‍ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാടോടിവർണ്ണലോകം”

Vendor Information