നാലാം ലോകം: ഒരു പുനർവായന

220 176
Green Books

“സോഷ്യലിസത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു” ഇവ്വിധം ഒരു പുതിയ ഇടതു പരിപ്രേഷ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരിൽ പ്രമുഖൻ യുഗോ ഷാവേസ് ആയിരുന്നു. എം. പി. പരമേശ്വരന്റെ നാലാം ലോക സിദ്ധാന്തവും പുതിയ ഇടതു പരിപ്രേഷ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

7 in stock

Author: എം പി പരമേശ്വരൻ

“സോഷ്യലിസത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു” ഇവ്വിധം ഒരു പുതിയ ഇടതു പരിപ്രേഷ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരിൽ പ്രമുഖൻ യുഗോ ഷാവേസ് ആയിരുന്നു. എം. പി. പരമേശ്വരന്റെ നാലാം ലോക സിദ്ധാന്തവും പുതിയ ഇടതു പരിപ്രേഷ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. എവിടെ പോകണമെന്നറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയും എവിടെയും എത്തിക്കുകയില്ലെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാലാം ലോകം: ഒരു പുനർവായന”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!