നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ

225 180

പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി ആത്മാഹുതിചെയ്ത നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യസമരഭടന്മാരുടെ ആവേശോജ്വലമായ ചരിത്രമടങ്ങുന്ന ഒരുജ്വലകൃതിയാണിത്.

Out stock

Out of stock

Author: പി. ജയലക്ഷ്മി

പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി ആത്മാഹുതിചെയ്ത നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യസമരഭടന്മാരുടെ ആവേശോജ്വലമായ ചരിത്രമടങ്ങുന്ന ഒരുജ്വലകൃതിയാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ”

Vendor Information