നാർക്കോപോളിസ്

200 160
Current Books

കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരും റിക്ഷവലിക്കുന്നവരും കവികളും കൊള്ളസംഘങ്ങളിൽപെട്ടവരുമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ, നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അധോലോകത്തിലേക്കുള്ള കാവ്യാത്മകവും അവിസ്മരണീയവുമായ യാത്രയൊരുക്കുന്നു ഈ നോവൽ.

Out stock

Out of stock

Author: ജീത് തയ്യിൽ

കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരും റിക്ഷവലിക്കുന്നവരും കവികളും കൊള്ളസംഘങ്ങളിൽപെട്ടവരുമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ, നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അധോലോകത്തിലേക്കുള്ള കാവ്യാത്മകവും അവിസ്മരണീയവുമായ യാത്രയൊരുക്കുന്നു ഈ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാർക്കോപോളിസ്”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!