നാട്ടറിവ് – ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പഠനവും രീതിശാസ്ത്രവും

500 400
Olive Books

വിദ്യാർത്ഥികൾ, അദ്ധ്യാപകർ തുടങ്ങി നാട്ടറിവിൽ താൽപര്യമുള്ള ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ നാട്ടറിവ് ഗ്രന്ഥം.

6 in stock

Author: ഡോ. ജെ.ജെ. പള്ളത്ത്

കേരളത്തിന്റെ നാട്ടറിവ് ചരിത്രം, നാലിനങ്ങളിൽപെട്ട പതിനെട്ട് ജനുസ്സുകൾ, പന്ത്രണ്ട് നാട്ടറിവ്സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, നാട്ടറിവ് ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രം, പ്രായോഗിക നാട്ടുവിജ്ഞാനീയം എന്നീ വിവിധ നാട്ടറിവ് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മലയാളത്തിലെ ആധികാരിക നാട്ടറിവ് (ഫോക്‌ലോർ) ഗ്രന്ഥം. വിദ്യാർത്ഥികൾ, അദ്ധ്യാപകർ തുടങ്ങി നാട്ടറിവിൽ താൽപര്യമുള്ള ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ നാട്ടറിവ് ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാട്ടറിവ് – ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പഠനവും രീതിശാസ്ത്രവും”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!