നാട്ടറിവുകള്‍ കാട്ടറിവുക

75 60

നാട്ടറിവുകള്‍ അല്പകാലം മുമ്പുവരെ നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടുകള്‍ക്കും വേണ്ട തന്റേടമായിരുന്നു. പുതിയതരം അറിവുകളും പുതിയതരം അധികാരവും വന്നപ്പോള്‍ നാട്ടറിവുകള്‍ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളുമായി.

Out stock

Out of stock

Author: ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

നാട്ടറിവുകള്‍ അല്പകാലം മുമ്പുവരെ നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടുകള്‍ക്കും വേണ്ട തന്റേടമായിരുന്നു. പുതിയതരം അറിവുകളും പുതിയതരം അധികാരവും വന്നപ്പോള്‍ നാട്ടറിവുകള്‍ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളുമായി. പുതിയതരം അറിവുകള്‍ നമുക്കുമേലെയുള്ള അധീശതമായി. നമ്മുടെ ചുവടുകള്‍ ഉറയ്ക്കാതെയായി. നമ്മുടെ ചിന്തകള്‍ ഒഴുകാതെയായി. തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ട അറിവുകള്‍ക്കും അധികാരങ്ങള്‍ക്കുമായി നാം നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് നോട്ടം തിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകപരമ്പര. പന്ത്രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അറിവടയാളങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാട്ടറിവുകള്‍ കാട്ടറിവുക”

Vendor Information