നബിയുടെ നാട്ടിൽ

70 56

അറബ് സമൂഹത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വര്‍ത്തമാന രാഷ്ട്രീയാന്വേഷണം വിശിഷ്ടവും അതിസൂക്ഷ്മവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഇ.കെ. ദിനേശന്‍

അറബ് സമൂഹത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വര്‍ത്തമാന രാഷ്ട്രീയാന്വേഷണം വിശിഷ്ടവും അതിസൂക്ഷ്മവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്ന കൃതി. യാത്രാനുഭവങ്ങളെ ജനകീയമായ സര്‍ഗ്ഗപ്രയാണങ്ങളാക്കിമാറ്റുന്ന സുതാര്യമായ ഭാഷ. യാത്രക്കുറിപ്പുകളുടെ പുതിയ ഉടലെഴുത്തായി പരിണമിക്കുന്ന സക്കറിയയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നബിയുടെ നാട്ടിൽ”

Vendor Information