നഗരവാരിധിയും മറ്റു കഥകളും

190 152
eye books

സങ്കിർണമായ ജീവിതാവസ്ഥയോടു ഒരേ സമയം സമരസപ്പെടുകയും
പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിൻറെ പിടച്ചിലുകൾ ആഴത്തിൽ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ. ഏത് കൂരിരുട്ടിലും നന്മയും
പ്രത്യാശയും പ്രസരണം ചെയ്‌ത്‌ ഈ
കഥകൾ വായനക്കാരെ കൂടുതലായി ജീവിതത്തോട് ചേർത്തുനിർത്തുന്നു. എഴുത്തിൻറെ
നാല്പതുവര്ഷം പിന്നിടുന്ന ടി
കെ ശങ്കരനാരായണന്റെ മികച്ച പത്തൊമ്പത് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

10 in stock

Author: ടി.കെ.ശങ്കരനാരായണൻ

സങ്കിർണമായ ജീവിതാവസ്ഥയോടു ഒരേ സമയം സമരസപ്പെടുകയും
പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിൻറെ പിടച്ചിലുകൾ ആഴത്തിൽ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ. ഏത് കൂരിരുട്ടിലും നന്മയും
പ്രത്യാശയും പ്രസരണം ചെയ്‌ത്‌ ഈ
കഥകൾ വായനക്കാരെ കൂടുതലായി ജീവിതത്തോട് ചേർത്തുനിർത്തുന്നു. എഴുത്തിൻറെ
നാല്പതുവര്ഷം പിന്നിടുന്ന ടി
കെ ശങ്കരനാരായണന്റെ മികച്ച പത്തൊമ്പത് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നഗരവാരിധിയും മറ്റു കഥകളും”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!