നഗ്നജീവിതങ്ങൾ

65 52

സുതാര്യമായ ജീവിതമെഴുത്തുകള്‍. വരേണ്യ ആത്മാഖ്യാനങ്ങള്‍ മാത്രം പരിചയിച്ച ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തെ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കുന്ന രചന. അപൂര്‍വമായ ജീവിതവിധികള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ചിത്രങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: താഹമാടായി

സുതാര്യമായ ജീവിതമെഴുത്തുകള്‍. വരേണ്യ ആത്മാഖ്യാനങ്ങള്‍ മാത്രം പരിചയിച്ച ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തെ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കുന്ന രചന. അപൂര്‍വമായ ജീവിതവിധികള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ചിത്രങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നഗ്നജീവിതങ്ങൾ”

Vendor Information