നഗ്നശരീരം

120 96

പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയതു മുതൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയുടെയും പ്രവാസത്തിന്റെയും ജീവിതം പറയുകയാണ്‌ നഗ്നശരീരം എന്ന ആത്മകഥയിലൂടെ. 

Out stock

Out of stock

Author: സുബൈദ

പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയതു മുതൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയുടെയും പ്രവാസത്തിന്റെയും ജീവിതം പറയുകയാണ്‌ നഗ്നശരീരം എന്ന ആത്മകഥയിലൂടെ. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നഗ്നശരീരം”

Vendor Information