നാളെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം

150 120

സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിറകെ സഞ്ചരിച്ച മിനിയുടെ മനസ്സിൽ കുടിയേറിയ രാജകുമാരൻ ദിലീപൻ എന്ന സഹപാഠി ആയിരുന്നു.അവൻ്റെ വാക്ചാതുര്യവും പുറംമോടിയും അവളെ എത്തിച്ചത് തീർത്തും ഒരു സ്വപ്നലോകത്തായിരുന്നു.എന്നാൽ ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ മിനിക്ക് വ്യക്തമായി,ദിലീപൻ വെറും കാപട്യങ്ങളുടെ രാജകുമാരനാണെന്ന്.തുടർന്ന് ഹരിദാസ് എന്ന സാധാരണക്കാരനിൽ മിനി അഭയം തേടുന്നു.പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു.കോളേജ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം ഡി രത്നമ്മ രചിച്ച നോവൽ

3 in stock

Author: എം ഡി രത്നമ്മ

സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിറകെ സഞ്ചരിച്ച മിനിയുടെ മനസ്സിൽ കുടിയേറിയ രാജകുമാരൻ ദിലീപൻ എന്ന സഹപാഠി ആയിരുന്നു.അവൻ്റെ വാക്ചാതുര്യവും പുറംമോടിയും അവളെ എത്തിച്ചത് തീർത്തും ഒരു സ്വപ്നലോകത്തായിരുന്നു.എന്നാൽ ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ മിനിക്ക് വ്യക്തമായി,ദിലീപൻ വെറും കാപട്യങ്ങളുടെ രാജകുമാരനാണെന്ന്.തുടർന്ന് ഹരിദാസ് എന്ന സാധാരണക്കാരനിൽ മിനി അഭയം തേടുന്നു.പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു.കോളേജ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം ഡി രത്നമ്മ രചിച്ച നോവൽ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാളെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം”

Vendor Information