നളിനകാന്തി

99 79

മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ അഭിജാതമായ അനുഭുതി പകരുന്ന പത്ത് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

1 in stock

Author: മൂപ്പത്തു രാമചന്ദ്രന്‍

വാക്കുകളെ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി കഥകളെഴുതുന്ന ടി.പത്മനാഭന്‍ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ജീനിയസ്സാണ്. ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ കലാശില്പത്തിലെ ഓരോവാക്കും ഓരോ ബിംബവും മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികസത്യത്തെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. പൂച്ചക്കുട്ടികളുടെ വീട്, പാനിപ്പറ്റിലെ യുദ്ധം, ഭോലാറാം അത്രയൊന്നും പ്രധാനമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൃത്യു, പുച്ചക്കുട്ടികളുടെ വീട് 2, ഒരു പൂക്കാലത്തിനുവേണ്ടി, ഒരു ഇടവേളയുടെ അറുതി, ഗുരുസ്മരണ, നളിനകാന്തി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നളിനകാന്തി”

Vendor Information