നല്ല മുസ്ലിം ചീത്ത മുസ്ലിം

120 96

ശീതസമരത്തിന്റെ അന്ത്യം മുതല്‍ വര്‍ത്തമാനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യലോകം ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്‌നവിചാരം. ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുബോധത്തെ ആധുനിക സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ ധ്വനികളിലൂടെ പുനര്‍വായിക്കുകയാണ് മഹമൂദ് മംദാനി.

Out stock

Out of stock

Author: മഹമൂദ് മംദാനി

ശീതസമരത്തിന്റെ അന്ത്യം മുതല്‍ വര്‍ത്തമാനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യലോകം ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്‌നവിചാരം. ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുബോധത്തെ ആധുനിക സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ ധ്വനികളിലൂടെ പുനര്‍വായിക്കുകയാണ് മഹമൂദ് മംദാനി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നല്ല മുസ്ലിം ചീത്ത മുസ്ലിം”

Vendor Information