നല്ലതേത് ചീത്തയേത്

100 80
Insight Publica

സുപ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ കവി വ്ലദീമിർ മയക്കോവ്സ്കിയുടെ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ ശേഖരമാണ്, നല്ലതേത് ചീത്തയേത്. വലിയ കവിതകളല്ല, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ശീലങ്ങളും ചീത്ത ശീലങ്ങളും എന്തെല്ലാം എന്ന് കവിതാരൂപത്തിൽ പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം.

2 in stock

Author: വ്ലദീമിർ മയക്കോവ്സ്കി

സുപ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ കവി വ്ലദീമിർ മയക്കോവ്സ്കിയുടെ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ ശേഖരമാണ്, നല്ലതേത് ചീത്തയേത്. വലിയ കവിതകളല്ല, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ശീലങ്ങളും ചീത്ത ശീലങ്ങളും എന്തെല്ലാം എന്ന് കവിതാരൂപത്തിൽ പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നല്ലതേത് ചീത്തയേത്”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!