നമ്മുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം ചില പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ

180 144

ജാതിമതരഹിതമായ ഒരു സമൂഹം നിലവിൽ വരേണ്ടതിൻറ്റെയും അന്ധകാരജടിലമായ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകളെ എടുത്തുമാറ്റി യാഥാർഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിൻറ്റെയും ആവശ്യകതയെ അനാവരണം ചെയുന്ന ഗ്രന്ഥം

8 in stock

Author: കെ കെ ശ്രീധരൻ

ജാതിമതരഹിതമായ ഒരു സമൂഹം നിലവിൽ വരേണ്ടതിൻറ്റെയും അന്ധകാരജടിലമായ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകളെ എടുത്തുമാറ്റി യാഥാർഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിൻറ്റെയും ആവശ്യകതയെ അനാവരണം ചെയുന്ന ഗ്രന്ഥം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നമ്മുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം ചില പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ”

Vendor Information