നമുക്കത് സാധിക്കും

275 220

ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ നിര്‍ണ്ണായകമായി സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് രചയിതാക്കള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം

ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ നിര്‍ണ്ണായകമായി സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് രചയിതാക്കള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നമുക്കത് സാധിക്കും”

Vendor Information