നന്ദിഗ്രാം

50 40

ജീവിതത്തെ ചലനാത്മകമായ കാലത്തിനൊപ്പം ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം, മരണം നടന്നുപോയ വഴി, വൈകുന്നേരം, നെയ്ത്തുമുറി തുടങ്ങിയ ഒൻപതു കഥകൾ.

10 in stock

Author: പി വി കെ പനയാൽ

ജീവിതത്തെ ചലനാത്മകമായ കാലത്തിനൊപ്പം ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം, മരണം നടന്നുപോയ വഴി, വൈകുന്നേരം, നെയ്ത്തുമുറി തുടങ്ങിയ ഒൻപതു കഥകൾ. പുതിയകാലത്തിന്റെ ജാഗ്രതകൾ തേടുന്ന പുതിയകഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നന്ദിഗ്രാം”

Vendor Information