നരേന്ദ്രമോദി നവഭാരതത്തിൻ്റെ നായകൻ

200 160
Budhabooks

നിങ്ങൾക്കീ മനുഷ്യനെ എതിർക്കുകയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനാവില്ല എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കുറിച് പറയാറുണ്ട്.നരേന്ദ്രമോദി നവഭാരതത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്ന ഈ ഉജ്ജ്വലമായ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയാം.നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുകയോ വിയോജിക്കുകയോ ചെയ്യാം.എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനാവില്ല.

2 in stock

Author: മുരളി പാറപ്പുറം

നിങ്ങൾക്കീ മനുഷ്യനെ എതിർക്കുകയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനാവില്ല എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കുറിച് പറയാറുണ്ട്.നരേന്ദ്രമോദി നവഭാരതത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്ന ഈ ഉജ്ജ്വലമായ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയാം.നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുകയോ വിയോജിക്കുകയോ ചെയ്യാം.എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനാവില്ല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നരേന്ദ്രമോദി നവഭാരതത്തിൻ്റെ നായകൻ”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!