നർമത്തിന്റെ നാനാർഥങ്ങൾ – എൻ പി ചെല്ലപ്പൻനായരുടെ സാഹിത്യലോകം

90 72

മലയാള സാഹിത്യരംഗത്തെ കുലപതിമാരിലൊരാളായിരുന്നു എൻ. പി ചെല്ലപ്പൻ നായർ. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക – സാംസ്കാരിക  രംഗങ്ങളിലെ അപചയങ്ങളെ നിർദോഷമായ നർമം കൊണ്ടും നിശിതമായ ധർമബോധം കൊണ്ടും തന്റെ കൃതികളിലൂടെ അദ്ദേഹം വെളിവാക്കി. എൻ. പി. ചെല്ലപ്പൻനായരുടെ സാഹിത്യസംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

9 in stock

Author: പ്രൊഫ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗോപിനാഥപിള്ള

എൻ. പി. ചെല്ലപ്പൻനായരുടെ സാഹിത്യസംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789385313462

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നർമത്തിന്റെ നാനാർഥങ്ങൾ – എൻ പി ചെല്ലപ്പൻനായരുടെ സാഹിത്യലോകം”

Vendor Information