നടാഷയുടെ വർണ്ണ ബലൂണുകൾ

140 112

യാത്രാനുഭവവും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഹൃദയസ്പര്ഷിയാകുമ്പോൾ’യാത്രാവിവരണവും അങ്ങനെ ആകതെ വയ്യ . സമയമറിയാതെ വായനക്കാർ ആ യാത്രാകുരിപ്പുകളിൽ മുഴുകും .

Out stock

Out of stock

Author: സുരേഷ് എം.ജി.

യാത്രാനുഭവവും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഹൃദയസ്പര്ഷിയാകുമ്പോൾ’യാത്രാവിവരണവും അങ്ങനെ ആകതെ വയ്യ . സമയമറിയാതെ വായനക്കാർ ആ യാത്രാകുരിപ്പുകളിൽ മുഴുകും . സന്തോഷ്‌ ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ യാത്രാവിവരണം നമ്മെ അലൂരസമില്ലാത വായനാനുഭവതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു . യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രഭൂമികയിലൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രകൾ അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെയാൻ ഈ കൃതിയിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നടാഷയുടെ വർണ്ണ ബലൂണുകൾ”

Vendor Information