നവലിബറലിസം

60 48

ആധുനിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിനിർണ്ണയിച്ച നവലിബറലിസം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹിക,സാംസ്കാരിക,സാമ്പത്തിക,രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന പുസ്തകം.

10 in stock

Author: വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ

ആധുനിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിനിർണ്ണയിച്ച നവലിബറലിസം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹിക,സാംസ്കാരിക,സാമ്പത്തിക,രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നവലിബറലിസം”

Vendor Information