നവനോവൽ വസന്തം

150 120
Poorna Eram

വായനക്കാരുടെ ഉള്ള് തൊട്ട പുതിയ മലയാളം നോവലുകളെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ നിരൂപകർ മികച്ച രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം,ആരാച്ചാർ,തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം തുടങ്ങി പുതിയ പത്തു കഥകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്

8 in stock

Author: ഡോ കെ ശ്രീകുമാർ

വായനക്കാരുടെ ഉള്ള് തൊട്ട പുതിയ മലയാളം നോവലുകളെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ നിരൂപകർ മികച്ച രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം,ആരാച്ചാർ,തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം തുടങ്ങി പുതിയ പത്തു കഥകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്

Weight 0.5 kg
എഡിറ്റർ

ഡോ കെ ശ്രീകുമാർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നവനോവൽ വസന്തം”

Vendor Information