നേര്‍വഴി

75 60

നാം ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനൊരു വഴികാട്ടി. ചെറുചിത്രങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വിജ്ഞാനപ്രദവും കുട്ടികളെ മികച്ച പൗരന്മാരാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്.

Out stock

Out of stock

Author: ശ്രീനി ബലുശ്ശേരി

നാം ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനൊരു വഴികാട്ടി. ചെറുചിത്രങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വിജ്ഞാനപ്രദവും കുട്ടികളെ മികച്ച പൗരന്മാരാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നേര്‍വഴി”

Vendor Information