നൈറ്റ് റൈഡർ

350 280

വടക്കേ
കോവിലകത്തിന്റെ അവകാശിയായ പാഞ്ചാലിയുടെ ദാരുണ കൊലപാതകം സൃഷ്‌ടിച്ച അനർത്ഥങ്ങൾ
അനവധിയായിരുന്നു. അവളുടെ കൊലപാതകത്തിന് ചുക്കാൻപിടിച്ച ഓരോരുത്തരും അതിക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെടുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്‌തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം
എന്നുള്ള പ്രകൃതിനിയമം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടുവരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ കോപാതകിയെ തേടി പോലീസുകാർ പരക്കംപാഞ്ഞു.
സ്വന്തം കണക്കു പുസ്‌തകത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ
എണ്ണം പുജ്യയമായപ്പോൾ കൊലപാതകി സ്വയം രംഗത്തുവന്നു. വായനക്കാരിൽ ആകാംക്ഷയുടെയും ഭയത്തിന്റെയും പ്രതീതി നിലനിർത്തുന്ന മെഴുവേലി
ബാബുജിയുടെ ക്രൈം ത്രില്ലർ.

10 in stock

Author: മെഴുവേലി ബാബുജി

വടക്കേ
കോവിലകത്തിന്റെ അവകാശിയായ പാഞ്ചാലിയുടെ ദാരുണ കൊലപാതകം സൃഷ്‌ടിച്ച അനർത്ഥങ്ങൾ
അനവധിയായിരുന്നു. അവളുടെ കൊലപാതകത്തിന് ചുക്കാൻപിടിച്ച ഓരോരുത്തരും അതിക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെടുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്‌തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം
എന്നുള്ള പ്രകൃതിനിയമം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടുവരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ കോപാതകിയെ തേടി പോലീസുകാർ പരക്കംപാഞ്ഞു.
സ്വന്തം കണക്കു പുസ്‌തകത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ
എണ്ണം പുജ്യയമായപ്പോൾ കൊലപാതകി സ്വയം രംഗത്തുവന്നു. വായനക്കാരിൽ ആകാംക്ഷയുടെയും ഭയത്തിന്റെയും പ്രതീതി നിലനിർത്തുന്ന മെഴുവേലി
ബാബുജിയുടെ ക്രൈം ത്രില്ലർ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നൈറ്റ് റൈഡർ”

Vendor Information