നികുതി ലാഭിക്കാൻ വഴികൾ

130 104
Manorama Books

മാസവരുമാനത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം ആദായനികുതി നൽകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അൽപം മനസ്സുവച്ചാൽ ഏതൊരാൾക്കും ആദായനികുതി ലാഭിക്കാനും നികുതി ഇളവുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും.അതിനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

5 in stock

Author: കെ കെ ജയകുമാർ

മാസവരുമാനത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം ആദായനികുതി നൽകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതുപോലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയ്ക്കും വസ്തു വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്കും ഒക്കെ നികുതിയുണ്ട്. പലർക്കും ഈ നികുതിപിടിത്തം ആഘാതമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അൽപം മനസ്സുവച്ചാൽ ഏതൊരാൾക്കും ആദായനികുതി ലാഭിക്കാനും നികുതി ഇളവുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും.അതിനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നികുതി ലാഭിക്കാൻ വഴികൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!