നിമിഷജാലകം

125 100

ജോയ് വാഴയിലിന്റെ 51 കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് നിമിഷജാലകം. കേരള പ്രിൻസിപ്പിൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ജോയ് വാഴയിലിന്റെ തൂലികയിൽ വിരിഞ്ഞ 51 കവിതകൾ തുറന്നിടുന്നു നിമിഷജാലകം.

Out stock

Out of stock

Author: ജെ. ദേവിക

ജോയ് വാഴയിലിന്റെ 51 കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് നിമിഷജാലകം. കേരള പ്രിൻസിപ്പിൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ജോയ് വാഴയിലിന്റെ തൂലികയിൽ വിരിഞ്ഞ 51 കവിതകൾ തുറന്നിടുന്നു നിമിഷജാലകം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ജോയ് വാഴയിൽ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിമിഷജാലകം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews