നിങ്ങൾക്കുമാവാം സർവെൻറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ

250 200
Olive Books

സിവിൽ സർവീസ് പഠനം ഒരു തുടക്കകാരന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം വേറെ കിട്ടാനില്ല.വിശദമായ സിലബസും ആശ്രയിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ/ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ / മറ്റു റഫറൻസുകൾ ,ഫിലിംസ്,മെയിൻസ് സിംപിൾ പ്രീവ്യൂസ് &ചോദ്യപേപ്പർ ഉൾപ്പെടെ ഈ അറിവ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു.

8 in stock

Author: മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ഐ ഐ എസ്

സിവിൽ സർവീസ് പഠനം ഒരു തുടക്കകാരന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം വേറെ കിട്ടാനില്ല.വിശദമായ സിലബസും ആശ്രയിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ/ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ / മറ്റു റഫറൻസുകൾ ,ഫിലിംസ്,മെയിൻസ് സിംപിൾ പ്രീവ്യൂസ് &ചോദ്യപേപ്പർ ഉൾപ്പെടെ ഈ അറിവ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിങ്ങൾക്കുമാവാം സർവെൻറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!