നിർഭയജീവിതം – യോഗയും വിശ്വാസവും

175 140

ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച കൈവരിക്കാൻ യോഗയും വിശ്വാസവും. പരിക്ഷീണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും നിർഭയത്വത്തിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ മനോനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കാം. ബന്ധങ്ങളിൽ സഹജഭാവത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. അറിയലല്ല ആയിത്തീരലാണ് ജ്ഞാനം എന്ന അനുഭവമാണ് സ്വാമി രാമയുടെ നിർഭയജീവിതം യോഗയും വിശ്വാസവും.

7 in stock

Author: സ്വാമി രാമ

ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച കൈവരിക്കാൻ യോഗയും വിശ്വാസവും. പരിക്ഷീണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും നിർഭയത്വത്തിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ മനോനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കാം. ബന്ധങ്ങളിൽ സഹജഭാവത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. അറിയലല്ല ആയിത്തീരലാണ് ജ്ഞാനം എന്ന അനുഭവമാണ് സ്വാമി രാമയുടെ നിർഭയജീവിതം യോഗയും വിശ്വാസവും.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352821303

പരിഭാഷ

വിശ്വനാഥ് പി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിർഭയജീവിതം – യോഗയും വിശ്വാസവും”

Vendor Information