നിറംപിടിപ്പിച്ച നുണകൾ

295 236

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ,രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസിക് നോവല്‍.

Out stock

Out of stock

Author: യശ്പാൽ

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ,രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസിക് നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിറംപിടിപ്പിച്ച നുണകൾ”

Vendor Information