നിരണം ഗ്രന്ഥവരി – മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്രഗ്രന്ഥം

300 240

നിരണം ഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാലസൂചനയോടുകൂടിയ സംഭവപരമാർശനങ്ങളുണ്ട്.

7 in stock

Author: ഡോ എം കുര്യൻ തോമസ്

നിരണം ഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാലസൂചനയോടുകൂടിയ സംഭവപരമാർശനങ്ങളുണ്ട്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഡോ എം കുര്യൻ തോമസ്

പ്രസാധകർ

നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിരണം ഗ്രന്ഥവരി – മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്രഗ്രന്ഥം”

Vendor Information