നിരൂപകന്റെ രാജ്യഭാരം

55 44
Current Books

പുരോഗമന കലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേടുനായകത്വം വഹിച്ച ഒരാള്‍, മുണ്ടശ്ശേരിയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി നിര്‍വഹിക്കുന്ന സാഹിത്യ തത്ത്വവിചാരങ്ങള്‍

Out stock

Out of stock

Author: എം ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ

പുരോഗമന കലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേടുനായകത്വം വഹിച്ച ഒരാള്‍, മുണ്ടശ്ശേരിയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി നിര്‍വഹിക്കുന്ന സാഹിത്യ തത്ത്വവിചാരങ്ങള്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിരൂപകന്റെ രാജ്യഭാരം”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!