നിശാന്തയാത്ര

575 460

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള ആഫ്രിക്കൻ കോളനികളിലെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച നോവൽ.

8 in stock

Author: ലൂയിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് സെലിൻ

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള ആഫ്രിക്കൻ കോളനികളിലെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച നോവൽ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352821655

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിശാന്തയാത്ര”

Vendor Information