നിശ്ചലം നിശ്ശബ്ദം

200 160

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം, വികാസപരിണാമങ്ങൾ, ഫോട്ടോ ജേർണലിസത്തിന്റെ ചരിത്രവഴികൾ, ലോകചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ.

6 in stock

Author: സജി എണ്ണയ്ക്കാട്

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം, വികാസപരിണാമങ്ങൾ, ഫോട്ടോ ജേർണലിസത്തിന്റെ ചരിത്രവഴികൾ, ലോകചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ആധികാരികമായ മികച്ച റഫറൻസ് പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിശ്ചലം നിശ്ശബ്ദം”

Vendor Information