നിഴലായി മരണം

85 68

ആത്മകഥാപരമായ ഈ കുറിപ്പുകളിലൂടെ മേഴ്‌സി രവി തന്റെ ആശകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. മരണത്തെ നിത്യവും കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ ആട്ടിയകറ്റിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ ആത്മകഥനം.

Out stock

Out of stock

Author: മേഴ്സി രവി

ആത്മകഥാപരമായ ഈ കുറിപ്പുകളിലൂടെ മേഴ്‌സി രവി തന്റെ ആശകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. മരണത്തെ നിത്യവും കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ ആട്ടിയകറ്റിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ ആത്മകഥനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിഴലായി മരണം”

Vendor Information