നിഴലും വെളിച്ചവും

75 60

വരേണ്യ എഴുത്തധികാരങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ആത്മകഥനം, ഏഴാംതരംവരെ മാത്രം പഠിക്കുകയും വീട്ടുജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബേബിഹാല്‍ദാറിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍. അനാർഭാടമായും സത്യസന്ധമായും സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങളാവിഷ്‌കരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ആത്മകഥ.

Out stock

Out of stock

Author: ബേബി ഹാൽദാർ

വരേണ്യ എഴുത്തധികാരങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ആത്മകഥനം, ഏഴാംതരംവരെ മാത്രം പഠിക്കുകയും വീട്ടുജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബേബിഹാല്‍ദാറിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍. അനാർഭാടമായും സത്യസന്ധമായും സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങളാവിഷ്‌കരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ആത്മകഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിഴലും വെളിച്ചവും”

Vendor Information