ഞാൻ സ്റ്റീവ്

100 75

ആപ്പിള്‍ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ സഹസ്ഥാ പകനും ദീര്‍ഘകാലം അതിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായിരുന്ന (സി.ഇ.ഒ.) സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ ജീവിത വഴികളും വാക്കുകളും. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉണര്‍ത്തുകയും ഉള്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ പകരുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് ഓരോ വാക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ളവരെ ഒരുപോലെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്

ആപ്പിള്‍ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ സഹസ്ഥാ പകനും ദീര്‍ഘകാലം അതിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായിരുന്ന (സി.ഇ.ഒ.) സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ ജീവിത വഴികളും വാക്കുകളും. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉണര്‍ത്തുകയും ഉള്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ പകരുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് ഓരോ വാക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ളവരെ ഒരുപോലെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഞാൻ സ്റ്റീവ്”

Vendor Information