ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്‌ ഒരു സഖാവിനെ

175 140

‘അയൺറിൻ’ എന്ന പ്രശസ്‌തനായ ഇറാ റിംഗോൾഡിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്‌ചകളുടെ കഥയാണ്‌ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്‌ ഒരു സഖാവിനെ.

10 in stock

Author: ഫിലിപ്പ്‌ റോത്ത്‌

‘അയൺറിൻ’ എന്ന പ്രശസ്‌തനായ ഇറാ റിംഗോൾഡിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്‌ചകളുടെ കഥയാണ്‌ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്‌ ഒരു സഖാവിനെ. ഒരു ആഭാസനായി ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഇറാ വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ ഒരു റേഡിയോ താരമായിമാറുകയും ഭരണകൂടവിമർശനങ്ങളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്‌ ഒരു സഖാവിനെ”

Vendor Information