ജ്ഞാന സ്നാനം

220 176

ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലെ ഓരോ അധ്യായവും ഓരോ നല്ല കഥയാണ്. അതോടൊപ്പം അവയെല്ലാം കൂടി ഒരു മികച്ച സാഹിത്യസൃഷ്ടിയായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

9 in stock

Author: പയ്യപ്പിള്ളി ബാലന്‍

ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലെ ഓരോ അധ്യായവും ഓരോ നല്ല കഥയാണ്. അതോടൊപ്പം അവയെല്ലാം കൂടി ഒരു മികച്ച സാഹിത്യസൃഷ്ടിയായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജ്ഞാന സ്നാനം”

Vendor Information