ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുതൽ അക്കിത്തം വരെ

150 120
Olive Books

ഇന്ത്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും അവ വർഷാവർഷം നേടിയ എഴുത്തുകാരെയും കൃതികളെയും ശങ്കരക്കുറുപ്പുമുതൽ അക്കിത്തം വരെ മലയാളത്തിനുകൂടി തൊടുകുറിയായ ആറു ജേതാക്കളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജ്ഞാനാധിം പുരസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രവും നാൾവഴികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ഗിഫു മേലാറ്റൂർ

ഇന്ത്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും അവ വർഷാവർഷം നേടിയ എഴുത്തുകാരെയും കൃതികളെയും ശങ്കരക്കുറുപ്പുമുതൽ അക്കിത്തം വരെ മലയാളത്തിനുകൂടി തൊടുകുറിയായ ആറു ജേതാക്കളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജ്ഞാനാധിം പുരസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രവും നാൾവഴികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുതൽ അക്കിത്തം വരെ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!