നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ

70 56

സ്വന്തം ഇടങ്ങൾ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട സ്വന്തം ഭാവനകൾ അസ്തമിച്ചുപോയ സമൂഹത്തിന്റെ അകംപുറങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ.

3 in stock

Author: ജയമോഹന്‍

സ്വന്തം ഇടങ്ങൾ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട സ്വന്തം ഭാവനകൾ അസ്തമിച്ചുപോയ സമൂഹത്തിന്റെ അകംപുറങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352829156

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ”

Vendor Information