നൂറ്റടപ്പൻ

160 128

ഭാഷ, ശില്പബോധം, കവിത എന്തായിരിക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയിലെ തൻറ്റേടംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാവ്യലോകത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന സമാഹാരമായിരിക്കുന്നു നൂറ്റടപ്പൻ

8 in stock

Author: ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

ഭാഷ, ശില്പബോധം, കവിത എന്തായിരിക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയിലെ തൻറ്റേടംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാവ്യലോകത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന സമാഹാരമായിരിക്കുന്നു നൂറ്റടപ്പൻ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നൂറ്റടപ്പൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!