കഥകളി കേരളത്തിന്റെ തനതു നാടകമാണ്;  ആട്ടക്കഥ തനതായ ഒരു സാഹിത്യരൂപവും. അവയുടെ സൗന്ദര്യസമ്പൂർണ്ണതയ്ക്കു മിഴിവേകുന്ന നൂറ്റിയൊന്ന് ആട്ടക്കഥകളുടെ ബൃഹദ്സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നൂറ്റിയൊന്ന് ആട്ടക്കഥകൾ – വാല്യം 1”

Vendor Information