നോവൽ പഠനം

120 96

മലയാള നോവലിന്റെ ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണങ്ങളെയും ആഖ്യാനസമ്പ്രദായങ്ങളെയും ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുകയും മഹാശ്വേതാദേവി, കവാബാത്ത തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരുടെ നോവൽപ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നോവൽ പഠനങ്ങൾ.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ എം എം ബഷീർ

മലയാള നോവലിന്റെ ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണങ്ങളെയും ആഖ്യാനസമ്പ്രദായങ്ങളെയും ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുകയും മഹാശ്വേതാദേവി, കവാബാത്ത തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരുടെ നോവൽപ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നോവൽ പഠനങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789385301001

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നോവൽ പഠനം”

Vendor Information