ന്യുക്ലീയർ ഊർജം

90 72

ന്യുക്ലീയർ ഊർജ്ജത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റിയും ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സായി ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

8 in stock

Author: എൻ സുകുമാരൻ തമ്പി

ന്യുക്ലീയർ ഊർജ്ജത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റിയും ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സായി ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.ന്യുക്ലീയർ ഊർജനിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം,അവയിലുപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം,സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ,ഊർജോപ്പാദന സംവിധാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ന്യുക്ലീയർ ഊർജം”

Vendor Information