ഒ എൻ വി യുടെ കവിജന്മങ്ങൾ

80 64

ഒ എന്‍ വി കവിതകളുടെ ആന്തര സംഗീതത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന പഠനങ്ങള്‍. ജ്ഞാനപീഠസമ്മാനിതനായ കവിയുടെ കവിതാലോകത്തിന്റെ സമഗ്രദര്‍ശനമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ.പി.സോമന്‍

ഒ എന്‍ വി കവിതകളുടെ ആന്തര സംഗീതത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന പഠനങ്ങള്‍. ജ്ഞാനപീഠസമ്മാനിതനായ കവിയുടെ കവിതാലോകത്തിന്റെ സമഗ്രദര്‍ശനമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒ എൻ വി യുടെ കവിജന്മങ്ങൾ”

Vendor Information