ഒടുവിൽ അവർ നമ്മളെയും തേടി വന്നു

150 120

വര്‍ത്തമാനകാല സാമൂഹ്യ പരിസരത്തെ സമഗ്രതയില്‍ അഭീമുഖികരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളൂടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

3 in stock

Author: കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

വര്‍ത്തമാനകാല സാമൂഹ്യ പരിസരത്തെ സമഗ്രതയില്‍ അഭീമുഖികരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളൂടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളെ സൂചനകൾ കട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ അധിനിവേശങ്ങളെ പൂർണ്ണതയിൽ വിലയിരുത്താനും കെ എൻ ബാലഗോപാലിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.പൊതുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മതേതര അസ്തിത്വവും ജനാധിപത്യസ്വഭാവവും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അധിനിവേശങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രതാകാൻ എഴുത്തുകാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒടുവിൽ അവർ നമ്മളെയും തേടി വന്നു”

Vendor Information