ഊര്‍ജ്ജം ഒരു പഠനം

60 48

ഊര്‍ജ്ജം എന്ന അടിസ്ഥാനം ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സുകള്‍ ജലവൈദ്യുതി ജൈവ ഇന്ധനങ്ങള്‍ കാറ്റിന്റെ ഊര്‍ജ്ജം സൗരോര്‍ജ്ജം സമുദ്രോര്‍ജ്ജംഭൗമ താപോര്‍ജ്ജം അണുശക്തി

4 in stock

Author: ഡോ. ബി പ്രേംലെറ്റ്

ഊര്‍ജ്ജം എന്ന അടിസ്ഥാനം ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സുകള്‍ ജലവൈദ്യുതി ജൈവ ഇന്ധനങ്ങള്‍ കാറ്റിന്റെ ഊര്‍ജ്ജം സൗരോര്‍ജ്ജം സമുദ്രോര്‍ജ്ജംഭൗമ
താപോര്‍ജ്ജം അണുശക്തി

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഊര്‍ജ്ജം ഒരു പഠനം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!