ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്

110 88

ബഷീര്‍ പറയുന്നതെന്തോ അത് മലയാളഭാഷയായിത്തീരുന്നു. ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം കഥയാണെന്നും പറയുന്നതെല്ലാം ഭാഷയാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ബഷീറിന്റെ ലോകങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനിക്കാത്ത വിസ്താരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു.

3 in stock

Author: ടി.പി. അനസ്

ബഷീര്‍ പറയുന്നതെന്തോ അത് മലയാളഭാഷയായിത്തീരുന്നു. ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം കഥയാണെന്നും പറയുന്നതെല്ലാം ഭാഷയാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ബഷീറിന്റെ ലോകങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനിക്കാത്ത വിസ്താരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്”

Vendor Information